استاندار مرکزی گفت: اقتصاد دریا نباید صرفا در استان‌های دریایی دنبال شود و باید همه استان‌ها با هر ظرفیت در این اقتصاد فعال شوند و نهایت بهر برداری را از آن داشته باشند….

استاندار مرکزی گفت: اقتصاد دریا نباید صرفا در استان‌های دریایی دنبال شود و باید همه استان‌ها با هر ظرفیت در این اقتصاد فعال شوند و نهایت بهر برداری را از آن داشته باشند.