کمیسیون اروپا اعلام کرد افزایش سریع نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و کاهش توان خرید خانواده‌ها، به روند مثبت رشد اقتصاد منطقه یورو در سال گذشته پایان داده و همچنان از سرعت رشد اقتصاد می‌کاهد….

کمیسیون اروپا اعلام کرد افزایش سریع نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و کاهش توان خرید خانواده‌ها، به روند مثبت رشد اقتصاد منطقه یورو در سال گذشته پایان داده و همچنان از سرعت رشد اقتصاد می‌کاهد.