داستان مشکلات بی پایان گرانترین تسلیحات نظامی تاریخ که به ادعای شرکت سازنده‌اش قرار بود تا آمریکا را به‌لحاظ قدرت هوایی در صدر رقبایش در جهان قرار دهد همچنان به قوت خود باقی است….

داستان مشکلات بی پایان گرانترین تسلیحات نظامی تاریخ که به ادعای شرکت سازنده‌اش قرار بود تا آمریکا را به‌لحاظ قدرت هوایی در صدر رقبایش در جهان قرار دهد همچنان به قوت خود باقی است.