طالبان در پنجشیر از ۴ محور مورد حمله قرار گرفتند.

طالبان در پنجشیر از ۴ محور مورد حمله قرار گرفتند.