در حالی که ابوظبی نگران سلامت ساختار حاکم در امارات است، عربستان به تهدیدی واقعی برای این کشور تبدیل شده است.

در حالی که ابوظبی نگران سلامت ساختار حاکم در امارات است، عربستان به تهدیدی واقعی برای این کشور تبدیل شده است.