افشای قیمت واکسن‌های تأییدشده کووید-۱۹ در جهان، مشخص کرد که در برخی موارد، قیمت‌گذاری‌ها با توجه به جغرافیای محل توزیع، متفاوت اعمال می‌شود….

افشای قیمت واکسن‌های تأییدشده کووید-۱۹ در جهان، مشخص کرد که در برخی موارد، قیمت‌گذاری‌ها با توجه به جغرافیای محل توزیع، متفاوت اعمال می‌شود.