شهره بیات ، دبیر سابق فدراسیون و داور بین المللی شطرنج آسیا از یهودی بودن خود خبر داد.

شهره بیات ، دبیر سابق فدراسیون و داور بین المللی شطرنج آسیا از یهودی بودن خود خبر داد.