خبرنگار مشهور اسپانیایی از حضور ستاره بارسلونا در لیگ جزیره خبر داد.

خبرنگار مشهور اسپانیایی از حضور ستاره بارسلونا در لیگ جزیره خبر داد.