الفتح فاش کرد که گزینه‌های اعلام نشده دیگری نیز وجود دارند که پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

الفتح فاش کرد که گزینه‌های اعلام نشده دیگری نیز وجود دارند که پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.