یکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم در حمایت از گزارشگران فساد به مرحله نهایی خود و تبدیل شدن به قانون نزدیک می‌شود. اما این طرح چه جزئیاتی دارد و چه حمایت‌هایی از گزارشگران فساد می‌کند؟…

یکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم در حمایت از گزارشگران فساد به مرحله نهایی خود و تبدیل شدن به قانون نزدیک می‌شود. اما این طرح چه جزئیاتی دارد و چه حمایت‌هایی از گزارشگران فساد می‌کند؟