موجوداتی که میلیون‌ها سال پیش روی زمین پرسه می‌زدند در سوابق تاریخی باستانی به تصویر کشیده شده‌اند و امروزه با کمک فناوری به آرامی بقایای آنها را کشف می‌کنیم که برخی از آنها در شرایط بکر قرار دارند. یکی از یافته های خاص توسط بسیاری از مردم به عنوان تص…

موجوداتی که میلیون‌ها سال پیش روی زمین پرسه می‌زدند در سوابق تاریخی باستانی به تصویر کشیده شده‌اند و امروزه با کمک فناوری به آرامی بقایای آنها را کشف می‌کنیم که برخی از آنها در شرایط بکر قرار دارند. یکی از یافته های خاص توسط بسیاری از مردم به عنوان تصویر یک اژدها به دلیل پوست زره مانند و حفظ تقریباً کامل جسد توصیف شده است.