اقتصادنیوز: شهردار تهران، حقوق کارمندان قرادادی شهرداری پایتخت را 40 درصد افزایش داد.

اقتصادنیوز: شهردار تهران، حقوق کارمندان قرادادی شهرداری پایتخت را 40 درصد افزایش داد.