درحالی که تمرکز دولت آمریکا بر روی بازگشایی مدارس است گزارش‌ها نشان می‌دهد که ابتلای کودکان در این کشور به کرونا افزایش داشته است.

درحالی که تمرکز دولت آمریکا بر روی بازگشایی مدارس است گزارش‌ها نشان می‌دهد که ابتلای کودکان در این کشور به کرونا افزایش داشته است.