مدیرکل راه آهن استان کرمان از افزایش ۵ درصدی حمل بار در راه‌آهن این استان طی سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن خبرداد.

مدیرکل راه آهن استان کرمان از افزایش ۵ درصدی حمل بار در راه‌آهن این استان طی سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن خبرداد.