یک فوق تخصص مراقبت‌های ویژه، نسبت به افزایش موارد اومیکرون در کشور هشدار داد و گفت: وقوع پیک ششم کرونا حتمی است.

یک فوق تخصص مراقبت‌های ویژه، نسبت به افزایش موارد اومیکرون در کشور هشدار داد و گفت: وقوع پیک ششم کرونا حتمی است.