صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک‌های صادراتی را در مقایسه با ۵ ماهه مشابه سال قبل به ۲ برابر افزایش داده است.

صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک‌های صادراتی را در مقایسه با ۵ ماهه مشابه سال قبل به ۲ برابر افزایش داده است.