تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران از افزایش ۱۳ درصدی تولید تایر سواری طی پنج ماه سال جاری در کشور خبر داد.

تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران از افزایش ۱۳ درصدی تولید تایر سواری طی پنج ماه سال جاری در کشور خبر داد.