خرید و فروش خودرو در سالیان اخیر مخصوصا در ایران یکی از متدهای سرمایه گذاری به شمار رفته است.

خرید و فروش خودرو در سالیان اخیر مخصوصا در ایران یکی از متدهای سرمایه گذاری به شمار رفته است.