اقتصادنیوز: رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم شهر تهران رویکردهای این دوره از مدیریت شهری در حوزه هزینه کرد برای مراسم پیاده روی اربعین ونمایشگاه عطر سیب را تشریح کرد ….

اقتصادنیوز: رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم شهر تهران رویکردهای این دوره از مدیریت شهری در حوزه هزینه کرد برای مراسم پیاده روی اربعین ونمایشگاه عطر سیب را تشریح کرد .