اقتصادنیوز : رفتار نرخ سود در بازار مسکن نمایان کننده هزینه این وام برای متقاضیان است. در این هفته هزینه وام برای خرید مسکن برای متقاضیان مجرد و متاهل خود گران تر شده است….

اقتصادنیوز : رفتار نرخ سود در بازار مسکن نمایان کننده هزینه این وام برای متقاضیان است. در این هفته هزینه وام برای خرید مسکن برای متقاضیان مجرد و متاهل خود گران تر شده است.