دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نرخ اعتیاد زنان در کشور ما حدود ۰/۶درصد است که پایین است، اما نسبت به گذشته خود افزایش داشته است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نرخ اعتیاد زنان در کشور ما حدود ۰/۶درصد است که پایین است، اما نسبت به گذشته خود افزایش داشته است.