وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته، ارتباطی به تصمیم‌گیری FATF ندارد، گفت: دولت از افزایش قیمت ارز منتفع نمی‌شود….

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته، ارتباطی به تصمیم‌گیری FATF ندارد، گفت: دولت از افزایش قیمت ارز منتفع نمی‌شود.