آژانس ملی مدیریت بلایای طبیعی در اندونزی از افزایش قربانیان زمین لرزه اخیر در جنوب غرب این کشور به بیش از 300 کشته خبر می دهد.

آژانس ملی مدیریت بلایای طبیعی در اندونزی از افزایش قربانیان زمین لرزه اخیر در جنوب غرب این کشور به بیش از 300 کشته خبر می دهد.