آمارهای ابتلا به کرونا در روزهای اخیر روندی نزولی پیدا کرده است. با این حال در مقایسه با شهریور سال گذشته حداقل رشد متغیرهای خطرناک کرونایی تقریبا 100 درصد بوده است.

آمارهای ابتلا به کرونا در روزهای اخیر روندی نزولی پیدا کرده است. با این حال در مقایسه با شهریور سال گذشته حداقل رشد متغیرهای خطرناک کرونایی تقریبا 100 درصد بوده است.