وزیر بهداشت لبنان با اعلام خبر افزایش شمار قربانیان، گفت: شمار قربانیان انفجار بیروت به ۱۷۱ نفر افزایش یافته است.

وزیر بهداشت لبنان با اعلام خبر افزایش شمار قربانیان، گفت: شمار قربانیان انفجار بیروت به ۱۷۱ نفر افزایش یافته است.