مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس از افزایش سرمایه این هلدینگ از ۹هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان به ۱۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: هیچ‌یک از شرکت‌های این هلدینگ در سال ۹۸ زیان ده نبوده‌است….

مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس از افزایش سرمایه این هلدینگ از ۹هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان به ۱۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: هیچ‌یک از شرکت‌های این هلدینگ در سال ۹۸ زیان ده نبوده‌است.