زمان و وضعیت برگزاری نشست شورای عالی کار که قرار بود به موضوع ترمیم دستمزد کارگران اختصاص داشته باشد هنوز مشخص نیست و نمایندگان کارگران همچنان منتظر ارسال دعوتنامه برای نشست این شورا هستند….

زمان و وضعیت برگزاری نشست شورای عالی کار که قرار بود به موضوع ترمیم دستمزد کارگران اختصاص داشته باشد هنوز مشخص نیست و نمایندگان کارگران همچنان منتظر ارسال دعوتنامه برای نشست این شورا هستند.