اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر 869 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 217 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد 15 درصد داشته است….

اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر 869 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 217 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد 15 درصد داشته است.