تعداد خانوارهای ایرانی می‌تواند از یک نفره تا نهایتا پنج و شش نفره باشد و در حال حاضر تعداد خانوارهای هفت و هشت نفره بسیار کم است.

تعداد خانوارهای ایرانی می‌تواند از یک نفره تا نهایتا پنج و شش نفره باشد و در حال حاضر تعداد خانوارهای هفت و هشت نفره بسیار کم است.