حقوق کارمندان قراردادی شهرداری تهران 40 درصد افزایش یافت.

حقوق کارمندان قراردادی شهرداری تهران 40 درصد افزایش یافت.