رشد ۱۱ درصدی تلفات تصادفات و ۱۷ درصدی مصدومان حوادث رانندگی در اصفهان در سال جاری هشدار جدی است که باید از همه ابعاد آن را مورد بررسی کارشناسی قرار داد و برای رفع آن اقدام کرد….

رشد ۱۱ درصدی تلفات تصادفات و ۱۷ درصدی مصدومان حوادث رانندگی در اصفهان در سال جاری هشدار جدی است که باید از همه ابعاد آن را مورد بررسی کارشناسی قرار داد و برای رفع آن اقدام کرد.