رکنا: شهردار تهران در خصوص موضوع توزیع عدالت در سطح شهر تهران نیز گفت: در نوع عوارضی که پیشنهاد می کنیم برای بودجه جدید، عوارض را به شکل متفاوت دیده‌ایم یعنی برای بسیاری از نقاط نباید عوارض بگیریم و برای محیط های کم برخوردار این مسیر را طی خواهیم کرد….

رکنا: شهردار تهران در خصوص موضوع توزیع عدالت در سطح شهر تهران نیز گفت: در نوع عوارضی که پیشنهاد می کنیم برای بودجه جدید، عوارض را به شکل متفاوت دیده‌ایم یعنی برای بسیاری از نقاط نباید عوارض بگیریم و برای محیط های کم برخوردار این مسیر را طی خواهیم کرد.