فاطمه نوروزیان یان داشت: از ۱۰۴ مصدوم در حال حاضر ۹ نفر بستری هستند که ۵ نفر در بخش اورژانس هستند و ۴ نفر در بخش بستری هستند.

فاطمه نوروزیان یان داشت: از ۱۰۴ مصدوم در حال حاضر ۹ نفر بستری هستند که ۵ نفر در بخش اورژانس هستند و ۴ نفر در بخش بستری هستند.