رضوان حکیم‌زاده با بیان اینکه در سال‌های اخیر تعداد ترک تحصیل دانش آموزان کاهش یافته است، گفت: در سال گذشته ۳۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه بازگشتند….

رضوان حکیم‌زاده با بیان اینکه در سال‌های اخیر تعداد ترک تحصیل دانش آموزان کاهش یافته است، گفت: در سال گذشته ۳۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه بازگشتند.