آمار منتشرشده تا پایان سال ۱۴۰۰، حاکی از افزایش ارسال مرسولات پستی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ بوده، در حالی که این آمار همچنان در مقایسه با سال‌های گذشته، روند نزولی داشته است….

آمار منتشرشده تا پایان سال ۱۴۰۰، حاکی از افزایش ارسال مرسولات پستی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ بوده، در حالی که این آمار همچنان در مقایسه با سال‌های گذشته، روند نزولی داشته است.