رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس، از افزایش ظرفیت منابع آب غیر شرب در فضای سبز شهری به میزان بیش از ۱۰ هزار متر مکعب در سال ۹۸ خبر داد….

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس، از افزایش ظرفیت منابع آب غیر شرب در فضای سبز شهری به میزان بیش از ۱۰ هزار متر مکعب در سال ۹۸ خبر داد.