آرش حسینی میلانی با اشاره به لزوم تحقیقات برای تغییر الگوی کشت جهت صرفه‌جویی در مصرف آب از بودجه یک میلیاردی این مهم در سال ۹۹ خبر داد.

آرش حسینی میلانی با اشاره به لزوم تحقیقات برای تغییر الگوی کشت جهت صرفه‌جویی در مصرف آب از بودجه یک میلیاردی این مهم در سال ۹۹ خبر داد.