مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: میانگین روزهای بارانی با بارش موثر در ۱۰ سال گذشته در گلستان، ۱۰۰ روز بود اما در سال گذشته به ۲۰ روز رسید.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: میانگین روزهای بارانی با بارش موثر در ۱۰ سال گذشته در گلستان، ۱۰۰ روز بود اما در سال گذشته به ۲۰ روز رسید.