در سال 1400 تعداد 1944 پرونده مربوط به دیات در وزارت دادگستری بررسی و بیش از 430 میلیارد تومان در این خصوص به صاحبان حق پرداخت شده است.

در سال 1400 تعداد 1944 پرونده مربوط به دیات در وزارت دادگستری بررسی و بیش از 430 میلیارد تومان در این خصوص به صاحبان حق پرداخت شده است.