شب گذشته دفتر نماینده رباط کریم به آتش کشیده شد.

شب گذشته دفتر نماینده رباط کریم به آتش کشیده شد.