در هر حال، این یافته‌ها با برخی هشدارهای مهم همراه هستند؛ از جمله نگرانی در مورد این موضوع که برخی از پاسخ‌های ChatGPT ممکن است اشتباه تفسیر شوند….

در هر حال، این یافته‌ها با برخی هشدارهای مهم همراه هستند؛ از جمله نگرانی در مورد این موضوع که برخی از پاسخ‌های ChatGPT ممکن است اشتباه تفسیر شوند.