یک متخصص بیماری های عفونی گفت: واکسیناسیون کرونا در افرادی که سابقه واکنش‌های آلرژیک به داروها را دارند، هیچ منعی ندارد.

یک متخصص بیماری های عفونی گفت: واکسیناسیون کرونا در افرادی که سابقه واکنش‌های آلرژیک به داروها را دارند، هیچ منعی ندارد.