یکی از اصلی‌ترین شرط بانک‌های ایرانی برای اعطای وام به فرد متقاضی این است که متقاضی وام باید ضامن دولتی با نامه کسر از حقوق معرفی کند.

یکی از اصلی‌ترین شرط بانک‌های ایرانی برای اعطای وام به فرد متقاضی این است که متقاضی وام باید ضامن دولتی با نامه کسر از حقوق معرفی کند.