سهامداران حقیقی امروز ۳۴۷ میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند و با خروج این میزان نقدینگی از بورس، نسبت خروج پول حقیقی به ارزش معاملات خرد به ۱۰.۷ درصد رسید که نشان می دهد شتاب خروج پول از بازار سهام در مقایسه با روز معاملاتی قبل بیشتر شده…

سهامداران حقیقی امروز ۳۴۷ میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند و با خروج این میزان نقدینگی از بورس، نسبت خروج پول حقیقی به ارزش معاملات خرد به ۱۰.۷ درصد رسید که نشان می دهد شتاب خروج پول از بازار سهام در مقایسه با روز معاملاتی قبل بیشتر شده است.