اقتصادنیوز: عملیات بازار باز در مرز 70 همت ادامه پیدا کرده و تا هفته منتهی به 14 آذرماه تداوم داشته است. نرخ سود در این بازار برابر با 21 درصد بوده و برای چهارده هفته متوالی ثابت مانده است….

اقتصادنیوز: عملیات بازار باز در مرز 70 همت ادامه پیدا کرده و تا هفته منتهی به 14 آذرماه تداوم داشته است. نرخ سود در این بازار برابر با 21 درصد بوده و برای چهارده هفته متوالی ثابت مانده است.