میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 76 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 599 میلیارد تومان کمتر بود و افت 88 درصدی داشته است.

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 76 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 599 میلیارد تومان کمتر بود و افت 88 درصدی داشته است.