بر اساس یک نظرسنجی، ۸.۷ میلیون فرصت شغلی در ماه اکتبر در آمریکا وجود داشت که این آمار نسبت به ماه سپتامبر به طور قابل توجهی کاهش داشته است.

بر اساس یک نظرسنجی، ۸.۷ میلیون فرصت شغلی در ماه اکتبر در آمریکا وجود داشت که این آمار نسبت به ماه سپتامبر به طور قابل توجهی کاهش داشته است.