سهامداران سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شاهد از دست رفتن ارزش سبد خود بودند. بر این اساس ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۳ دی ماه، ۱۰ میلیون و ۷۵۳ هزار تومان شد….

سهامداران سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شاهد از دست رفتن ارزش سبد خود بودند. بر این اساس ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۳ دی ماه، ۱۰ میلیون و ۷۵۳ هزار تومان شد.