فاز۲ پروژه ملی مرکز تولید و توسعه رادیو داروهای ایران(تترا)، با حضور دکتر علی‌اکبر صالحی و جمعی از معاونین و مسئولان سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ افتتاح شد….

فاز۲ پروژه ملی مرکز تولید و توسعه رادیو داروهای ایران(تترا)، با حضور دکتر علی‌اکبر صالحی و جمعی از معاونین و مسئولان سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ افتتاح شد.