بخش بازتوانی بیماران سکته حاد مغزی در بیمارستان گلستان اهواز افتتاح شد.

بخش بازتوانی بیماران سکته حاد مغزی در بیمارستان گلستان اهواز افتتاح شد.